นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โครงการ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมขยายผล ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

🌳พระนครศรีอยุธยา🌳 อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
วันที่ 12 มกราคม 2564

“นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โครงการ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมขยายผล ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายประจัญ จันทร์เนตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติภารกิจของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอมหาราช ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1. การจัดทำแปลงพันธุ์ผัก พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เมล็ดพันธ์ เพื่อนช่วยเพื่อน”
2. ขับเคลื่อนกิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
3. กิจกรรมรวมพลังเอามื้อสามัคคี สร้างวิถีโคกหนองนา ภายใต้แนวคิด ” หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม พลิกฟื้นแผ่นดิน”
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โดยมีหลวงพ่อบุญสม ปภาโส พระวัดประดู่ตะบอง นายสมมาต หวัดสนิท พัฒนาการอำเภอมหาราช นางเจนจิรา ชูศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกะทุ่ม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอมหาราช ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

ณ แปลงผักชุมชนวัดประดู่ตะบอง หมู่ที่ 2 ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)