ลงพื้นที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
30 มิถุนายน 2563

นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ณ หมู่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)