กิจกรรม Kick Off การขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
30 มิถุนายน 2563

นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางประทีป  ตัณฑะตะนัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Kick Off การขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร”

ณ วัดหลวงพ่อเขียว ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)