ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
29 มิถุนายน 2563

นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายประจัญ  จันทร์เนตร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ร่วมกับนางสาวชลดา  บุญเกษม เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระดับจังหวัดฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ณ ห้องประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)