ชาวชุมชนพระยาบันลือ พร้อมใจกันจัดงานพิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
29​ มิถุนายน 2563

ชาวชุมชนพระยาบันลือ พร้อมใจกันจัดงานพิธีทำบุญอาคารศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลพระยาบันลือ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ได้ขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 45 เมตร ยาว 55 เมตร งบประมาณ 31,500,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีอาชีพให้กับประชาชนในตำบลพระยาบันลือ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมีนางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เยี่ยมชมสินค้าชุมชนตำบลพระยาบันลือและผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น 16 อำเภอ และร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นแก้วเจ้าจอม)

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)