ประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
22 พฤษภาคม 2563

นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้
1. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดฯ และบทบาท ภารกิจทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด
2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. การขับเคลื่อนกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
4. การระดมทุนช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

โดยมีนายมานัส  สุขรุ่งเรือง หัวหน้าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร (1) ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)