คุณธรรม จริยธรรม คน พช.พระนครศรีอยุธยา

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. “คุณธรรม จริยธรรม คน พช.พระนครศรีอยุธยา”

นายถวิล  ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 132 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คน พช.พระนครศรีอยุธยา

ในการนี้ นายถวิล  ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะ พูดคุยกับทีมงานฯ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการฯ พร้อมให้กำลังใจทีมงานฯ ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจในปี 2563

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโครงการ
1. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2. เสริมสร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นต่อองค์กร ของข้าราชการและลูกจ้าง

การจัดกิจกรรม มีดังนี้
1. ทำบุญถวายภัตราหารและจตุปัจจัย
2. ฟังธรรมเทศนา/รับศีล รับพร
3. ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร รัก สามัคคี

ณ วัดสมณโกฏฐาราม ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)