สพจ.พระนครศรีอยุธยา ออกตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน สพอ.นครหลวง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางประทีป ตัณฑะตะนัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์การพัฒนาชุมชน, นางฉัตรมณี ส้มฉุน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ,นางสาวสุพิชชา ธรรมโชโต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ, นายรวินท์ นวลดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวธนิญาฎา อักษรเสือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง

ต่อมาเวลา 13.00 น. เดินทางไปศุนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านดาบ หมู่ที่ 6 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหมู่บ้านดีเด่น ที่ใช้กระบวนการของชุมชนในการเข้าถึงผู้เสพยาเสพติดและสร้างผู้นำจิตอาสาในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

(Visited 1 times, 1 visits today)