เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 และ 62

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. “เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 และ 62”

พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ ป.ธ.9) รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์ ฉนฺทชาโต) เจ้าคณะอำเภออุทัย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ , นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, นายประพันธ์  ตรีบุปผา นายอำเภออุทัย, นายถวิล  ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,นายศุภชัย สุพรรณทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน , นายอำนวย  อ่อนเกลี้ยง พัฒนาการอำเภออุทัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออุทัย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนอำเภออุทัยและภาคีเครือข่าย ประชุมชี้แจงประเด็นการช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 และ 62 ตัวชี้วัดที่ 8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพมั่นคงถาวร โดยได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของครัวเรือนเพื่อได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ และให้การสนับสนุนคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในเขตอำเภออุทัย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)