การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบฟอร์มการร้องเรียน

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ประกาศมาตรฐานจริยธรรมพัฒนาการจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)