ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552
3.พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
4.พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
5.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

(Visited 1 times, 1 visits today)