บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงาน

หนังสือการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดทำกิจกรรม แผนงาน โครงการรองรับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนในจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
(๑.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
(๒.) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(๓.) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(๔.) กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงาน ดังนี้

(1.) กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ และแปลงนโยบายยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัด และจังหวัด สู่การปฏิบัติเพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด    ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัด และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการยุทธศาสตร์จังหวัด ในส่วนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบตามเกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  กำหนดกรอบแนวทางการประสานแผนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่อำเภอให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดและจังหวัด นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนประเมินสถานการณ์แวดล้อมเพื่อสะท้อนและนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงและระบบงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

(2.) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี องค์กรสตรีและเครือข่าย การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการ และองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมภูมิสังคมที่เปลี่ยนแปลง สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาความสามารถ องค์ความรู้ ทัศนคติและศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และสัมมาชีพชุมชน การบูรณาการแผนชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และการตลาด การส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน องค์กรการเงินชุมชน กองทุนชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการทุนชุมชน ทั้งทางด้านวิชาการ เครื่องมือ การทำงาน และการปฏิบัติงานแก่อำเภอ หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุตามคำรับรองปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่กำหนดไว้ ประสานการทำงานกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 (3.) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบ วิธีการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน วิเคราะห์ จัดทำ บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อให้จังหวัด หน่วยงาน ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลที่สามารถใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางจัดวางยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตามผลการสำรวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค  และข้อมูลอื่น ๆ  รวมทั้งให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบูรณาการเป้าหมาย แผนงาน โครงการและบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนในรูปแบบสารสนเทศชุมชน และส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาระดับหมู่บ้าน (Village Development Report : VDR) ตลอดจนประสาน สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัด อำเภอหน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน   นำข้อมูลสารสนเทศชุมชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการข้อมูลสารสนเทศชุมชนเพื่อให้การบริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

(4.) กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริการจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี จัดทำและประสานแผนบริหารงบประมาณแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนการจัดการปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด วางแผนและบริหารจัดการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด แสวงหาความร่วมมือและปัจจัยในการทำงานทุกรูปแบบจากทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีงบประมาณ ปัจจัยทรัพยากรสนับสนุน และเอื้ออำนวยต่อการทำงานของพัฒนาการจังหวัด ฝ่ายและกลุ่มงานได้ตลอดเวลาให้สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และที่กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการพัสดุ การเงิน การบัญชี รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด อำนวยในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและให้มีกำหนดคนทดแทนได้อย่างคล่องตัว และเหมาะสมกับปริมาณงานของแต่ละกลุ่มงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันเป็นทีมข้ามกลุ่มงานในแนวราบ (Cross Function) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคีการพัฒนาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)