คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2. คู่มือแนวทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
5. คู่มือแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
6.คู่มือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
7.คู่มือการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
8.คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP
9.คู่มือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.คู่มือการบูรณการแผนชุมชน
11.คู่มือเกี่ยวกับการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) : คู่มือการลงทะเบียน
12.คู่มือเกี่ยวกับทุนชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)