คู่มือการให้บริการประชาชน

คู่มือการให้บริการประชาชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. คู่มือการให้บริการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Click
2. คู่มือลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP Click
3. คู่มือการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Click
4. คู่มือการขอรับเงินหมุนเวียน (เงินกู้) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี click
5. คู่มือการขอรับเงินอุดหนุน (องค์กร/หน่วยงาน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Click
6.คู่มือการขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. Click

(Visited 1 times, 1 visits today)