9 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายทินกร บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง เพื่อแนะนำแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ โดยมีนายสุชิน กิจบำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)