27 เม.ย. 2559 เวลา 13.30 น. หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง กับบรรยากาศการเรียนรู้ใน “กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด ภูมิปัญญาแก่ครัวเรือนเป้าหมาย”

<>27 เม.ย. 2559 เวลา 13.30 น. หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง กับบรรยากาศการเรียนรู้ใน “กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด ภูมิปัญญาแก่ครัวเรือนเป้าหมาย” ตามโครงการ”ส่งเสริมภูมิปัญญาปราชญ์ชุมชนคนภาชี ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพลับ หมู่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27 Apr 2016 at 13.30 pm. The village development for development quality of life Banpub Moo 6 Tambol Donyanang for learning activity “Phachi person community permit sage wisdom project for the philosophy of a sufficiency economy” at Moo 6 Tambol Donyanang Phachi District Ayutthaya.

(Visited 1 times, 1 visits today)