27 เม.ย. 2559 เวลา 09.30 น. “กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด ภูมิปัญญาแก่ครัวเรือนเป้าหมาย” ตามโครงการ”ส่งเสริมภูมิปัญญาปราชญ์ชุมชนคนภาชี ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

<>27 เม.ย. 2559 เวลา 09.30 น. นายเส่ง สิงห์โตทอง ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัด “กิจกรรมการเรียนรู้ต่อยอด ภูมิปัญญาแก่ครัวเรือนเป้าหมาย” ตามโครงการ”ส่งเสริมภูมิปัญญาปราชญ์ชุมชนคนภาชี ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีนางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ครัวเรือน ณ หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด บ้านพลับ หมู่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27 Apr 2016 at 09.30 am. Mr. Seng SingThothong Inspector-General of the Department president inaugurated “Phachi person community permit sage wisdom project for the philosophy of a sufficiency economy” By Ms. Pranee Parunggule Ayutthaya chief of community development information center to brief the opening at The village development for development quality of life Banpub Moo 6 Tambol Donyanang Phachi District Ayutthaya.

(Visited 1 times, 1 visits today)