17 มี.ค. 2559 ทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ ให้คำแนะนำผู้นำชุมชนบ้านพลับ หมู่ 6 หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

<>17 มี.ค. 2559 ทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศฯ ให้คำแนะนำผู้นำชุมชนบ้านพลับ หมู่ 6 หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร /เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาหมู่บ้าน ณ บ้านพลับ หมู่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18 Mar 2016 Community development Team recommend Community leaders Banpub Moo 6 The village development for development quality of life Tambol Donyanang Phachi District Ayutthaya. Usability Website and Facebook to communicate / Outreach and village development at Banpub Moo 6 Tambol Donyanang Phachi District Ayutthaya.

(Visited 1 times, 1 visits today)