บ้านแค หมู่ 4 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ปี 2558

>บ้านแค หมู่ 4 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ปี 2558
ขั้นตอนการคัดเลือกหมู่บ้านระดับอำเภอ
1. อำเภอดำเนินการประชุมพัฒนากรทุกตำบล
2. คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย โดยพิจารณาหมู่บ้านที่มีความพร้อม สามารถดำเนินการได้และ มีหน่วยงานให้การสนับสนุน
3. ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ICT/แนวทางการดำเนินการฯ แก่หมู่บ้านเป้าหมาย
4. ให้การสนับสนุนการดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การประสานภาคีการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาตามแผนการพัฒนาหมู่บ้านจัดการความรู้ในการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านต้นแบบ
5. ประสานงานกับหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุน

รูปแบบระบบสารสนเทศที่หมู่บ้านใช้
การกำหนดรูปแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ ได้มีการสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้กำหนดความต้องการโดยจะมีการจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และจัดทำแผนชุมชน โดยมีการนำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เช่น ข้อมูล กชช.2ค ข้อมูล จปฐ. กลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น มาร่วมกันวิเคราะห์ระหว่างผู้นำชุมชน คนในชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการประยุกต์และทำงานร่วมกัน
เมื่อมีการจัดทำสารสนเทศแล้ว ได้มีการนำสารสนเทศ และมีการนำโปรแกรม จปฐ. และ กชช.2ค ติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น และสามารถรู้สภาพความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้อย่างชัดเจน การทำแผนชุมชน มีการบูรณาการกับท้องถิ่น บางส่วนได้บรรจุไว้ในแผนขององค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือนและชุมชนและแผนการดำเนินงาน
1.คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น/รับรู้ข่าวสารมากขึ้น
2.คนในครัวเรือนมีความสุขมากขึ้น
3.ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
5.ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน)
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ
ยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้การอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ เช่น โปรแกรมพิมพ์งานเอกสาร โปรแกรมนำเสนอเป็นต้น และอีกปัญหาหนึ่งคือคนในชุมชนซึ่งเป็นคนที่มีอายุมากแล้วยังไม่ให้ความสนใจไม่มากนักถ้าเทียบกับเยาวชน
จากปัญหาดังกล่าว จึงควรมีแผนที่จะอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆ และต้องมีการจูงใจผู้นำด้านต่างๆ ให้ร่วมเข้ารับการอบรม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็น เป็นพื้นฐานในการทำรายงานต่างๆ ซึ่งถ้าผู้นำสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานและเห็นประโยชน์แล้ว ผู้นำก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นมาใช้คอมพิวเตอร์และรวมถึงสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชีวิตได้เป็นอย่างดี และจะได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)