บ้านบึงวังน้อย หมู่ 3 ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ปี 2558

<>บ้านบึงวังน้อย หมู่ 3 ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ ปี 2558 ผลของการจัดการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันทำข้อมูลสารสนเทศ
โดยกำหนดการทำงานร่วมกันของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ค้นหาข้อมูลวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนที่มีอยู่แล้วเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือนและชุมชนและแผนการดำเนินงาน
1. คนในชุมชนรับรู้ข่าวสารมากขึ้น
2. คนในครัวเรือนมีความสุขมากขึ้น
3. ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

(Visited 1 times, 1 visits today)