คลังเก็บ: บริการของเรา

15 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน ร่วมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ที่ 5 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี

26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ (คณะทำงานกลั่นกรอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560) ดำเนินการให้คะแนนและกลั่นกรองหมู่บ้านบ้านกรอกต้นไทร หมู่ 8 ต.กบเจา อ.บางบาล ที่ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกรอกต้นไทร หมู่ 8 ต.กบเจา อ.บางบาล โดยมีนายพุ่ม ขาวสำลี นายก อบต. กบเจา นางสาวจุรีรัตน์ บุญเรืองฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่ม/องค์กร ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม