15 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน ร่วมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) หมู่ที่ 5 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 มิถุนายน 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี

26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ (คณะทำงานกลั่นกรอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560) ดำเนินการให้คะแนนและกลั่นกรองหมู่บ้านบ้านกรอกต้นไทร หมู่ 8 ต.กบเจา อ.บางบาล ที่ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านกรอกต้นไทร หมู่ 8 ต.กบเจา อ.บางบาล โดยมีนายพุ่ม ขาวสำลี นายก อบต. กบเจา นางสาวจุรีรัตน์ บุญเรืองฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่ม/องค์กร ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ (คณะทำงานกลั่นกรอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560) ดำเนินการให้คะแนนและกลั่นกรองหมู่บ้านบ้านภูเขาทอง หมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา ที่ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านของพ่อ บ้านภูเขาทอง หมู่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายปริญญา ฉายศรี พัฒนาการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ,หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่ม/องค์กร ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ (คณะทำงานกลั่นกรอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560) ดำเนินการให้คะแนนและกลั่นกรองหมู่บ้านบ้านพลับ หมู่ 1 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน ที่ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 2560 ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านพลับ หมู่ 1 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ,หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่ม/องค์กร ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ (คณะทำงานกลั่นกรอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560) ดำเนินการให้คะแนนและกลั่นกรองหมู่บ้านบ้านสง่างาม หมู่ 3 ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร ที่ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสง่างาม หมู่ 3 ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร โดยมีนายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่ม/องค์กร ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ (คณะทำงานกลั่นกรอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560) ดำเนินการให้คะแนนและกลั่นกรองหมู่บ้านหนองหัวควาย หมู่ 4 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี ที่ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หนองหัวควาย หมู่ 4 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี โดยมีนายปราโมทย์ กิจปลื้ม ,หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่ม/องค์กร ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ (คณะทำงานกลั่นกรอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560) ดำเนินการให้คะแนนและกลั่นกรองหมู่บ้านบ้านไร่ หมู่ 6 ต.พระนอน อ.นครหลวง ที่ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านไร่ หมู่ 6 ต.พระนอน อ.นครหลวง โดยมีกลุ่ม/องค์กร ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

23 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ (คณะทำงานกลั่นกรอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560) ดำเนินการให้คะแนนและกลั่นกรองหมู่บ้านสันป่า หมู่ 4 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก ที่ส่งเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ปี 2560 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสันป่า หมู่ 4 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก โดยมีนายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบ้านแพรก หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มองค์กร ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม