คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 30/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน” (OTOP) เนื่องในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

(13/12/2560)