คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ อย 0017.3/ว 18578 ลว.10 ต.ค. 2560 เรื่องการจัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ประจำปี 2560

(16/10/2560)

6 ตุลาคม 2560 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พบปะและมอบนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ จนท.พัฒนาชุมชน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล

(06/10/2560)