ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ที่ อย 0019/ว 22213 ลว. 6 ธ.ค. 2561 เรื่อง โครงการ การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

(11/12/2561)