ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ที่ อย 0019/ว 14825 ลว. 16 ส.ค. 2561 เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดฯ ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัย และพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

(16/08/2561)