ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือ ที่ อย 0019/ว 12038 ลว. 5 ก.ค. 2562 เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานในสังกัดที่มีหรือคาดว่าจะมีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(05/07/2562)