เอกสาร อื่น ๆ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (อย) 0002/ว 28 ลว. 26 ก.ย.2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(03/10/2561)