จัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

(29/06/2560)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560

(29/06/2560)

ร่างเอกสารประกวดราคา เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/06/2560)

ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/06/2560)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการจัดการด้านการจำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

(07/06/2560)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 จ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

(06/06/2560)

เอกสารสอบราคา เลขที่ 17/2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

(06/06/2560)