คลังความรู้/บทความ

องค์ความรู้การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางสาวศุภนิดา อิศราพรไพฑูรย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(08/06/2561)

องค์ความรู้การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนและยกระดับรายได้ของคนในชุมชนตามแนวทางสัมมาชีพ นางสาวประภาพร บ้านคลองสี่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(08/06/2561)

องค์ความรู้การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนและยกระดับรายได้ของคนในชุมชนตามแนวทางสัมมาชีพ นายเทอดศักดิ์ บุญฮวด นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(08/06/2561)

องค์ความรู้ด้านทุนชุมชน ชื่อเรื่อง การดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เจ้าขององค์ความรู้ นางสาววิไลพร สินประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(14/06/2560)