คลังความรู้/บทความ

องค์ความรู้ด้านทุนชุมชน ชื่อเรื่อง การดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เจ้าขององค์ความรู้ นางสาววิไลพร สินประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(14/06/2560)

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชื่อเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้เข้มแข็งและยั่งยืน เจ้าขององค์ความรู้ นางสาวอัญชลี เฉลยรัตน์ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอวังน้อย

(05/06/2560)