กฏระเบียบข้อบังคับ

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 30/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน” (OTOP) เนื่องในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

(13/12/2560)

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 5003/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดและการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(27/11/2560)

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1497/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม ก่อสร้างศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่ง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(09/05/2560)

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 11/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(18/04/2560)

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 319/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดีเด่น 16 อำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

(31/01/2560)

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เนื่องในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2559 สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

(25/01/2560)