กฏระเบียบข้อบังคับ

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 30/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน” (OTOP) เนื่องในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

(13/12/2560)

คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 5003/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดและการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(27/11/2560)