กฏระเบียบข้อบังคับ

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 46/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(21/06/2561)

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 30/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน” (OTOP) เนื่องในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560

(13/12/2560)