ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างควบคุมงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต ตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมก่อสร้างศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา