ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ต.ค. 2559 เวลา 10.30 am. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้ นายวิเชียร ตรีณาวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

14 ต.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ในพิธีมอบถุงพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

13 ต.ค. 2559 เวลา 14.00 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้มีการบูรณาการการทำงานและประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน ระหว่าง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และกลุ่มงานส่งเสริมฯ

13 ต.ค. 2559 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ” จัดงานลอยกระทงตามประทีป”

12 ต.ค. 2559 เวลา 11.00 น. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายกิจจา ทองแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประชุมนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ กลุ่มงานยุทธศาสตร์