โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช

พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทินกร บุญเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายศุภชัย สุพรรณทอง

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายถวิล ยี่สุ้นแสง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปริยานุช สาลิกา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายบุญสม ไตรยสุทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอนุพงศ์ นาจรัส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพัฒนา มังคละสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

นางสาวอารมณ์ มณีฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี  ลำดับศรี

นางสาวสาวิตรี ลำดับศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จ.ส.อ.ฬัฐกฤษ ยนต์ภักดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุพิชชา ธรรมโชโต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางณัฐวดี สุพรรณทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางฉัตรมณี ส้มฉุน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววิภาณี พงษ์จิระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางรุ่งนภา รักฉายา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
....................................................

..............................................

..................................................
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอาภากร โรจนบุรานนท์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพิลาสวงศ์ ปานป้อมเพชร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุรัตน์ นามวงศ์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

นายชาคริต ปิติฤทธิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปุนิกา ปามา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายณัฏฐ์ มาตุทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสมหมาย เลิศชาย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสกุลรัตน์ พูลวงษ์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวศิริวรรณ สันทวี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนิญาฎา อักษรเสือ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเอื้อง มงคลฉัตร์

พนักงานพิมพ์ ส.3

นายสุภาพ มีสมพงษ์

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางสาวอุมารินทร์ บุญเจริญ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 31 times, 1 visits today)