โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
14 กุมภาพันธ์ 2563 “โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางประทีป  ตัณฑะตะนัย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาววิมลมณี รื่นญาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน) ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. นางสาวขวัญดาว  ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Decentralize Hand On Program Exhibition)
2. เทคนิคการเล่าเรื่องราวและการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการชุมชน
3. Story ของผลิตภัณฑ์
4. เทคนิคการเขียนคำเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าให้เกิดความสนใจ และให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

ในการนี้ ทีมงานพัฒนาการอำเภอวังน้อย, บางบาล เข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตุการณ์ฯ

ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)