ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
13 กุมภาพันธ์ 2563 “ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

นายกิจจา  ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนและงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ โดยมีประเด็นงานที่สำคัญ ดังนี้
1. กำหนดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 น. (Morning Brief)
2. การทำงานเป็นทีม เน้นความรัก ความสามัคคี
3. การลงเวลาปฏิบัติราชการ, การลา
4. การบันทึกรายงานการประชุม
5. การร่วมงานพิธีสำคัญ ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ
6. งานสารบรรณ, หนังสือราชการ, การลงตารางนัดหมาย
7. การมอบหมายการงาน, การแบ่งหน้าที่ปฏิบัติราชการ
8. งานตามภารกิจที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มอบหมายให้ปฏิบัติ
9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
10. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
11. งานอยุธยามรดกโลก, นวัตวิถี, OTOP OUTLET, เดิน กิน ชิม เที่ยว
12.  กิจกรรม/โครงการฯ ของแต่ละกลุ่ม ฝ่าย

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

       

(Visited 1 times, 1 visits today)