โครงการ OTOP Mobile

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
23 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. “โครงการ OTOP Mobile”

นางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายถวิล  ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับจังหวัด โครงการ OTOP Mobile ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562

ณ ห้างสรรพสินค้า BIG C บริเวณ Food Court จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)