โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุน

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุน”

นางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติพบปะ พูดคุย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่ม/องค์กร คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการนี้ ท่านพัฒนาการจังหวัดฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานและแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ประสบผลสำเร็จและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)