ประชุมติดตามการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. “ประชุมติดตามการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ”

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ในการนี้ นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายณัฏฐ์ มาตุทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน กอช. เป็นผู้แทนในการประชุม  ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนกำนัน 7,036 คน ผู้ใหญ่บ้าน 67,619 คน สารวัตรกำนัน 14,072 คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 195,491 คน แพทย์ประจำตำบล 7,036 คน รวม 291,254 คน เมื่อพ้นจากตำแหน่งจะไม่มีบำเหน็จบำนาญ โดยบุคลากรทั้งหมดนี้ร่วมกับปลัดอำเภอจะเป็นชุดทำงานที่จะลงพื้นที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการเพิ่มสมาชิกใหม่ กอช. ต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)