คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. “คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด”

นางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)

ณ ศูนย์จำหน่าย OTOP Outlet และศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)