ชี้แจงแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. “ชี้แจงแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562”

นางสาวสุวรรณา  ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายถวิล ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่จะเข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

ณ ห้างสรรพสินค้า The sky  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)