ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหีบ หมู่ 9 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
9 มกราคม 2562 เวลา 15.30 น. “ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายพัฒนา  มังคละสวัสดิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตามโครงการรักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โดยมีนายศุภชัย สุพรรณทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออุทัย, ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ณ บ้านหีบ หมู่ 9 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)