ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนพุทรา หมู่ 9 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย

@พระนครศรีอยุธยา@อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. “ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางสาวสุทธิมาศ  ใบบัวทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ติดตามโครงการรักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โดยมีนายศุภชัย สุพรรณทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออุทัย, ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย และคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ณ บ้านดอนพุทรา หมู่ 9 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)