ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ

@พระนครศรีอยุธยา@ อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. “ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ”

นายชัยวัฒน์  แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องด้วยท่านพัฒนาการจังหวัดฯ จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 โดยท่านได้กล่าวขอบคุณทีมงานฯ ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สุทธิมาศ  ใบบัวทอง นว.พช.ชำนาญการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)