ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

@พระนครศรีอยุธยา@ อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน
11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. “ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ”

นายชัยวัฒน์  แสงศรี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Video Conference) ในการนี้ ท่านพัฒนาการจังหวัดฯ ประชุมทีมงานฯ ในการขับเคลื่อนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ / จังหวัด / กลุ่มจังหวัดฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : สุทธิมาศ  ใบบัวทอง นว.พช.ชำนาญการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)