ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561

13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายกิจจา ทองแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อพิจารณาผลการประเมินสถานะปัญหายาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน รอบการประเมินที่ 2/2560 และผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)