โครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

9 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิจจา ทองแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายทินกร  บุญเงิน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดเวทีอบรมโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 คน โดยมี นางสาวณภาศรี  ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรก เข้าร่วมโครงการฯ ณ อบต.คลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)