วางแผนเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกิจจา ทองแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายถวิล  ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อวางแผนเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถานที่จัด ณ วัดช้าง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบภารกิจให้คณะกรรมการไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)