ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561

8 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิจจา ทองแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนายถวิล  ยี่สุ้นแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ (ทีมสีฟ้า) ประกอบด้วย จ.ส.อ.ฬัฐกฤษ  ยนต์ภักดี, นางนิรดา  สงวนคัมธรณ์ และนางสาวสุทธิมาศ  ใบบัวทอง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561, การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้มีการบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและแนวทางการดำเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดและได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งติดตามสนับสนุนการดำเนินงานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561 โดยการสัมภาษณ์ผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2561 พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน, อำเภอมหาราช, บ้านแพรก และอำเภอท่าเรือ

(Visited 1 times, 1 visits today)