ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1

7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Way Of Life) เป็นนโยบายสำคัญของ มท. ที่จะต้องดำเนินการจัดประชุม ศจพ.อ. เพื่อขับเคลื่อนงานถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 1 times, 1 visits today)