เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

กฏระเบียบข้อบังคับ

คำสั่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 46/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง สั่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

คลังความรู้/บทความ

องค์ความรู้การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพ นางปุณณา แสงอาวุธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

องค์ความรู้การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน นางสาวศุภนิดา อิศราพรไพฑูรย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

องค์ความรู้การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนและยกระดับรายได้ของคนในชุมชนตามแนวทางสัมมาชีพ นางสาวประภาพร บ้านคลองสี่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การพัฒนาสินค้าและการบริการชุมชนท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D จำนวน 450 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนท่องเที่ยว โดยโรงเรียน OTOP กิจกรรมย่อยที่ 2.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 การจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ กลุ่มจังหวัดภาคากลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการวิจัยและพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 กิจกรรมหลัก พัฒนายกระดับงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงการเพิ่มมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

9 พฤษภาคม 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน มอบหมาย นางสาวลดา เสรีเรืองยุทธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ต.บ้านกรด อำเภอบางปะอิน

5 พฤษภาคม 2560 นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยพัฒนากร ร่วมกิจกรรมการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนของหมู่ 5 ตำบลบางเดื่อ โดยมีกิจกรรมการออมเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจำหมู่บ้าน ในการนี้พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสถาบันการจัดการกองทุนชุมชน “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน

5 พฤษภาคม 2560 นางดวงพร การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอมหาราช ได้มอบหมายให้ นางณัฐกานต์ ผลโภค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านท่าตอ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

30 ตุลาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังน้อย ร่วมดำเนินโครงการกลุ่มทำไข่เค็มดินสอพอง และทำกล้วยตาก งบประมาณจากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ม.8 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะอิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาโครงการเงินทุนหมุนเวียน ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

22 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้ม พัฒนาการอำเภอภาชี และนายอำเลิศ ชัยวานิชย์ ผู้เชื่ยวชาญด้านการเงิน ติดตามสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี

19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย โดย นางปราณี เกษมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ต.คานหาม โดยมีหัวหน้าจีรศักดิ์ คล้ายศรี จาก สทบ.13 มาให้ความรู้

17 พฤษภาคม 2560 นายปราโมทย์ กิจปลื้มพัฒนาการอำเภอภาชี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้าน ณ หมู่ 8 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี

17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางณภาศรี ปิยะกิจ พัฒนาการอำเภอบ้านแพรกและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับนายจีรศักดิ์ คล้ายศรี หัวหน้า สทบ.สช.13 ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

ตลาดนัดชุมชน

15 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา มอบหมายว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดแสดงและจำหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ ถนนคนเดิน ข้างศาลากลางจังหวัดฯ (หลังเก่า) โดยมีนางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และก่อนพิธีเปิดได้มีเวที เสวนาเรื่อง “5 ปี ตลาดนัดไทยช่วยไทย สู่การขยายผลในรูปแบบตลาดคลองผดุงกรุงเกษม”

สถาบันการจัดการชุมชน

14 มิถุนายน 2560 นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายนางฉัตรมณี ส้มฉุน ติดตามการดำเนินงานสถาบันฯ การบริหารจัดการหนี้ 1.ครัวเรือน 1 สัญญา และประเมินกลุ่มออมทรัพย์ฯ สู่มาตรฐาน SSG สถาบันฯ บ้านโคกห้วย ต.วังพัฒนา อ.บางซ้าย สถาบันฯ ตำบลบางหลวงโดด อ.บางบาล

24 เมษายน 2560 นางสาวจุรีรัตน์ บุญเรืองฤทธิ์ พัฒนาการอำเภอบางบาล และ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกเพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงาน การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสาร อื่น ๆ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต (อย) 0002/ว 28 ลว. 26 ก.ย.2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

8 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวพัชรา ดำรงค์พิวัฒน์ พัฒนาการอำเภอเสนา มอบหมายให้นายศรัณย์ เพชรพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเสนา ประจำไตรมาส 2 เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 2 และวางแผนการขับเคลื่อนงานในไตรมาส 3 ณ ห้องประชุมบ้านแพน 2 อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

28 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวอรุณวดี พันธุ์เอี่ยม พัฒนาการอำเภอบางปะหัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะหัน ครั้งที่ 3/2560 โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้ การคัดเลือกผู้นำ อช.ดีเด่น/การประกวดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2560 / สวัสดิการสมาชิกฯ ณ สพอ.บางปะหัน

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. สพอ.ท่าเรือ โดย นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการอำเภอท่าเรือประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำเดือน เมษายน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบเดือน และจ่ายค่าตอบแทนผู้นำอาสา

21 เมษายน 2560 นายสมหวัง เพ็ชรทูลย์ พัฒนาการอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนบางปะอิน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมอำเภอบางปะอิน ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา